Finance

finance za vse

Pri delniški družbi ali komanditni družbi z delnicami sestavlja drugi krog kapitala obvezna rezerva; oblikovati jo je treba iz letnih presežkov in jo je mogoče — enako kot kapitalske rezerve — uporabiti le v z zakonom predvidenih primerih. Pri kapitalskih družbah sledijo kot tretji krog ostale rezerve iz dobička, ki se oblikujejo na osnovi statutarnega določila, sklepa uprave in nadzornega sveta delniške družbe ali d.d. z delnicami ali na osnovi sklepa skupščine družabnikov, in sicer iz doseženih letnih presežkov. Te rezerve podjetje oblikuje prostovoljno in zato zanje ne veljajo zakonski predpisi, t.j. mogoče jih je ob spoštovanju morebitnih statutarnih klavzul — enostavno uporabiti in iz podjetja izvzeti premoženje v ustrezni vrednosti, n.pr. v obliki izplačila dobička. Vpisani kapital, kapitalska rezerva, obvezna rezerva in ostale rezerve iz dobička predstavljajo v vsakem primeru lastni kapital in ga je kot takega potrebno prikazati v bilanci. V lastni kapital štejeta tudi prenos dobička in letni presežek, medtem ko prenos izgube in letni primanjkljaj zmanjšata lastni kapital. Ti bilančni postavki na sliki 9 nista posebej izkazani. Pri kapitalskih družbah in osebnih družbah brez najmanj ene fizične osebe kot komplementarja (n.pr. d.o.o. & co komanditna družba, katere edini komplementar je d.o.o.) predstavljajo plačila družabnikov, ki nadomestijo lastni kapital, četrti krog kapitala. V poravnalnem postopku ali stečajnem oz. insolvenčnem postopku se posojila, ki so jih družabniki dali lastni družbi, s strani zakonodajalca pod določenimi pogoji prekvalificirajo v lastni kapital, tako da družabniki-kreditorji na osnovi posojilne pogodbe ne morejo realizirati nobenih terjatev do družbe. Družabnika v tem primeru obravnavamo, kot da je namesto kredita dal vložek. Ali je posojilo družabnika nadomestilo lastnega kapitala, je v praksi težko določiti. Nedvomno je posojilo družabnika nadomestilo lastnega kapitala le, če ta družabnik izjavi, da njegovo posojilo nadomešča lastni kapital v smislu Zakona o družbah. Sicer pa je pogosto potrebna sodniška odločitev, da se posojilo družabnika klasificira kot lastni kapital. Več na: www.pretvornik-valut.com